28Apr/17

Godišnji izveštaj za 2016.-Pojedinačan

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o trţištu kapitala (“Sluţbeni glasnik RS”
broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadrţini, formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sluţbeni
glasnik RS” broj 14/2012), Kompanija “Progres” a.d. iz Beograda, matični
broj: 07034245 objavljuje: Pročitaj više

28Apr/17

Godišnji izveštaj 2016 Konsolidovani

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o trţištu kapitala (“Sluţbeni glasnik RS”
broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadrţini, formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sluţbeni
glasnik RS” broj 14/2012), Kompanija “Progres” a.d. iz Beograda, matični
broj: 07034245 objavljuje: Pročitaj više

24Apr/17

Važno obaveštenje o bitnom događaju

POŠTOVANI AKCIONARI,

Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa su u svom radu do sada najviše imali posla sa sudovima i sa institucijama koje su želele da kompanija PROGRES AD  Beograd,  ide u stečaj. Imovina kojom raspolaže Progres je veoma privlačna i određene strukture se i danas nisu pomirile sa činjenicom da Progres nije otišao u stečaj. Do sada je zvanično podnošeno sudu šest  zahteva za pokretanje stečaja od strane državnih organa i raznih uglavnom, hazardnih poverilaca. Upravni odbor, Nadzorni odbor i Rukovodstvo Progresa su sve ove zahteve uspešno neutralizovali. Pročitaj više

01Dec/16

Predat UPPR

IZMENJENI I DOPUNJENI UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE PROGRES AD BEOGRAD  od 01.12.2016. godine u skladu sa zaključkom Privrednog suda u Beogradu Posl.br. 5 . Reo 29/2015 od 16.09.2016. godine možete preuzeti ovde.